การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือชัยชนะของผู้แพ้
 ชื่อผู้แต่งวิษณุ พุ่มสว่าง
 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า144 หน้า 
 ราคาปก150 บาท
 (สาระสังเขป)-                                                                                  
 คำนิยม
           หนังสือเรื่อง ชัยชนะของผู้แพ้ ของ วิษณุ พุ่มสว่าง เป็นบทร้อยกรองที่ใช้ฉันทลักษณ์หลายประเภทได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน ทั้งกลอนสุภาพ ดอกสร้อยสักวา โคลงสี่สุภาพ และอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ บทร้อยกรองทุกบทมีความไพเราะและงดงาม แสดงถึงความสามารถของผู้ประพันธ์ ในการสร้างสรรค์งานร้อยกรองได้อย่างประณีต ผลงานมีความสมบูรณ์ด้านวรรณศิลป์มีอรรถรสไพเราะ
           การนำเสนอเนื้อหาสาระแบ่งเป็น ๓ ภาค ภาค ๑ ภูมิสยามงามภพเพี้ยง ภาคสวรรค์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในยามเกิดปัญหาบ้านเมือง วิถีชีวิตคนไทยกับพระพุทธศาสนา และความสำคัญของประชาธิปไตย ภาค ๒ ชัยชนะของผู้แพ้ รวมกลอนที่มีเรื่องราวทั้งการเมืองและชีวิต สะท้อนให้ผู้อ่านได้เห็นทัศนคติและแง่คิดทางโลกและทางธรรม ซึ่งให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำความดี ภาค ๓ มนุสสารมณ์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สังคมที่เป็นข่าว รวมทั้งเรื่องขบขันได้อย่าง น่าประทับใจ
           เนื้อหาและแนวคิดของกวีนิพนธ์เรื่องนี้มีความหลากหลาย ผู้ประพันธ์สามารถร้อยเรียงได้อย่างมีเอกภาพและมีแนวคิดทางสังคมที่โดดเด่น พร้อมด้วยคุณลักษณะทางวรรณศิลป์สามารถเลือกใช้คำ ที่สร้างจินตภาพและมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีพลังสร้างความสะเทือนอารมณ์
           หนังสือกวีนิพนธ์เรื่อง ชัยชนะของผู้แพ้ ประพันธ์โดย วิษณุ พุ่มสว่าง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
  
 


อ่านทั้งหมด 1320 ครั้ง