การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพระกับเสือและเรื่องอื่นๆ
 ชื่อผู้แต่งอุเทน วงศ์จันดา
 สำนักพิมพ์สามัญชน
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า264 หน้า
 ราคาปก230 บาท
 (สาระสังเขป)-                                                                                   
 คำนิยม
           หนังสือรวมเรื่องสั้น ประกอบด้วยเรื่องสั้น 12 เรื่อง นำเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้คนระดับล่างของสังคมที่มักถูกลืมหรือละเลยไม่ให้ความสำคัญจนเกือบจะกลายเป็น “มนุษย์ล่องหน” ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ คนวิกลจริต ผู้ยากไร้ มนุษย์เงินเดือนในเมืองหลวง โดยชี้ให้เห็นว่าคนเหล่านี้มีอารมณ์ ความรู้สึก มีความรัก มีสำนึกชั่ว-ดี ผิด-ถูก และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในท่ามกลางสังคมร่วมสมัยที่ให้คุณค่ากับเงินว่ามีอำนาจกำหนดชะตาชีวิต มนุษย์และผู้คนยังคงติดยึดอยู่กับค่านิยมที่ไร้เหตุผล ผู้ประพันธ์กลับเชิดชูความรักและความผูกพันในครอบครัวว่าเป็นคุณค่าที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักโดยปราศจากเงื่อนไขระหว่างพ่อแม่ และลูก ในเรื่องสั้นหลายเรื่องผู้ประพันธ์มีความสามารถในการตีแผ่การต่อสู้ภายในจิตใจของมนุษย์ที่ซับซ้อน และย้อนแย้งระหว่างฝ่ายดีกับกิเลสตัณหา หากมนุษย์รู้เท่าทันและกล้าหาญมากพอก็จะสามารถเอาชนะทำให้ “เสือกิเลส” เชื่องได้
           ด้านกลวิธีการประพันธ์ ผู้ประพันธ์มีท่วงทำนองเขียนเฉพาะตนที่โดดเด่นด้วยการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกและความขัดแย้งในจิตใจมนุษย์ซึ่งเป็นนามธรรมโดยการใช้โวหารเปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรม การพรรณนาอารมณ์และความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ในรูปแบบการเขียนที่เกินเลยจากความเป็นจริงหรือที่เรียกว่า แนวสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) ทำให้เรื่องสั้นชุดนี้มีท่วงทำนองเขียนแตกต่างจากการเขียนแนวสมจริงที่ใช้กันทั่วไป ผู้ประพันธ์ยังมีความสามารถในการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ พืช และธรรมชาติ เพื่ออธิบายความซับซ้อนและลุ่มลึกของอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของมนุษย์ การใช้สัญลักษณ์และภาพพจน์หลากหลายประเภทที่เชื่อมโยงมนุษย์กับโลกธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนทำให้เรื่องสั้นหลายเรื่องสื่อความหมายได้หลายนัย นับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของรวมเรื่องสั้นชุดนี้
           หนังสือเรื่อง พระกับเสือและเรื่องอื่นๆ ประพันธ์โดย อุเทน วงศ์จันดา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สามัญชน จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
  
  
 


อ่านทั้งหมด 662 ครั้ง