การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือตุ๊กตาของชาลี
 ชื่อผู้แต่งขวัญจิตต์  เนียมเกตุ
 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก50 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 460 ครั้ง