การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือลูกชายแดน
 ชื่อผู้แต่งเชาวลิต ขันคำ
 สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า272 หน้า
 ราคาปก180 บาท
 (สาระสังเขป)-                                                                         
 คำนิยม
           หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น เป็นเรื่องเล่าชีวิตวัยเยาว์ของผู้ประพันธ์ที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องๆ ในหมู่บ้านชายแดนระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา ผ่านตัวละครสำคัญ คือ น้อย ครอบครัวของน้อย และเพื่อนบ้าน ที่ต่างก็ร่วมกันถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในประเทศไทยบริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ ระดมยิงกันเองด้วยอาวุธนานาชนิดของทหารกัมพูชา ๒ ฝ่าย ความพยายามที่จะรักษาชีวิตให้รอด ปลอดภัย ความหวาดกลัว ความเจ็บปวด ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้น เป็นภาพที่ฝังอยู่ในจิตใจของน้อยและชาวบ้านทุกคนอย่างยากที่จะลืมเลือน
           จากภาพการดำรงชีวิตอันแสนลำบากในช่วงของการสู้รบดังกล่าว ผู้ประพันธ์ได้นำผู้อ่านไปรู้จักกับวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของครอบครัวชาวชนบทชายแดนไทย ที่มีความผูกพันทั้งในหมู่เครือญาติและกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง รวมทั้งยังเผื่อแผ่ไปสู่ทหารกัมพูชาที่อยู่บริเวณชายแดนด้วย มิตรภาพอันงดงามของผู้คนหลากหลายวัยและอาชีพ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงน้ำใจไมตรีของชาวบ้าน ที่มีความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ
           ผู้อ่านจะได้รับความรู้ต่างๆ อันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมา และส่งต่อไปยังสมาชิกรุ่นเยาว์ เช่น น้อยและเพื่อนๆ ทั้งเรื่องธรรมชาติวิทยา การทำนา การจับปลา การดักสัตว์ ที่ผู้ประพันธ์ได้เล่าถึงวิธีการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ชัดเจน รวมทั้งคำศัพท์เรียกเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมด้วย ขณะเดียวกันผู้ประพันธ์ก็ไม่ละเลยที่จะสอดแทรกประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในเนื้อเรื่องอย่างเหมาะสม เช่น ประเพณีเข้าพรรษา การทำหอผึ้ง งานสงกรานต์ รวมไปถึงการละเล่นของเด็กๆ ในท้องถิ่น ทั้งการเล่นหมากจก ตี่จับ กาฟักไข่ เป่ากบ เป่ายาง ยิงยาง การเล่านิทาน และการเล่าถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของชุมชน ผู้คนซึ่งจัดเป็นวิธีการหนึ่งของการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชุมชนให้คงอยู่สืบไป
           ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หนังสือเรื่อง ลูกชายแดน มีเรื่องราวต่างๆ ครบทุกอรรถรส ผู้อ่านจะได้รับความรู้ สนุกสนาน ตื่นเต้น หวาดกลัว และโศกเศร้า ร่วมไปกับน้อยและตัวละครอื่นๆ ที่ผู้ประพันธ์ร้อยเรียงขึ้นมาด้วยสำนวนภาษาที่เรียบง่าย ไพเราะ สละสลวย มีเสน่ห์ด้วยการสอดแทรกคำศัพท์เฉพาะท้องถิ่นบ้างในบางตอน ซึ่งผู้ประพันธ์ก็ได้ให้คำอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน
           หนังสือเรื่อง ลูกชายแดน ประพันธ์โดย เชาวลิต ขันคำ จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี (บันเทิงคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2558
 


อ่านทั้งหมด 1055 ครั้ง