การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือบนผืนแผ่นดินไทย
 ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช  กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า62 หน้า 
 ราคาปก95 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือเรื่อง บนผืนแผ่นดินไทย มีเนื้อหาว่าด้วยค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้นำเสนอในรูปแบบร้อยกรอง มีการยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทยในแต่ละประการ อันเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความรู้และความตระหนักถึงคุณค่าของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ อีกแนวทางหนึ่ง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 630 ครั้ง