การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือคำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง
ชื่อผู้แต่งแมน  คล้านสุวรรณ
สำนักพิมพ์มหาวิทยารังสิต
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า100 หน้า
ราคาปก150 บาท
 คำนิยม
    คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง  หนังสือรวมบทร้อยกรองที่ประพันธ์ด้วยกลอนแปด โคลงสี่สุภาพ และกาพย์ยานี ตามฉันทลักษณ์อย่างไพเราะ มีการใช้กระทู้ในการประพันธ์ ซึ่งช่วยสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สร้างเสน่ห์ให้บทกลอนมีความน่าสนใจชวนติดตามด้วยกลวิธีการประพันธ์และการใช้ภาษาที่มีวรรณศิลป์
   เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 4 ภาค  ได้แก่  ภาคที่ 1 เทิดแผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งชีวิต  ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดเนื้อหาที่แสดงถึงความรักและความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ความรักชาติ  รักแผ่นดิน การประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของตนเองและประเทศชาติ  การเห็นคุณค่า หวงแหนภาษาและภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษสร้างสมมา  ภาคที่ 2 คำนึงคิดจากใจเติมไฟฝัน ผู้ประพันธ์กล่าวถึง ความหวัง การต่อสู้ชีวิต และการเข้าใจโลกโดยอาศัยหลักธรรม  ภาคที่ 3 อวลไออุ่นครอบครัวรั้วสัมพันธ์  ผู้ประพันธ์เสนอให้เห็นความสำคัญของความรัก ความผูกพัน การดูแลกันและกันของคนในครอบครัว  ภาคที่ 4 คงสักวันมั่นประจักษ์รักครอบครอง  ผู้ประพันธ์ได้กล่าวถึงการรักตนเอง การวางตัวครองตนอย่างเหมาะสมตามสถานภาพจนเมื่อถึงวัยและเวลาที่พร้อมแล้วจึงก้าวเข้าสู่การสร้างครอบครัว
    มโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ที่ถ่ายทอดผ่านคำประพันธ์มีความโดดเด่นในเรื่องของการมองโลกในแง่ดี  แม้สังคมไทยจะมีปัญหาต่างๆ ให้ได้พบ ผู้ประพันธ์ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุแห่งปัญหาและได้เสนอให้แนวทางการแก้ปัญหานั้นโดยอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อันเป็นการช่วยหาทางออกให้แก่สังคม
    หนังสือเรื่อง คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง ของ แมน คล้ายสุวรรณ  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือบทร้อยกรองสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 951 ครั้ง