การประกวดหนังสือดีเด่น
20 ตุลาคม 2564 เวลา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
งานนิพนธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หนังสือหายาก
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ
วารสารวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายชื่อสำนักพิมพ์
สำรวจความเห็น
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี
2562 (53 รายการ)   2561 (52 รายการ)   2560 (51 รายการ)   2559 (53 รายการ)   2558 (46 รายการ)   2557 (50 รายการ)   2556 (47 รายการ)   2555 (47 รายการ)   2554 (44 รายการ)   2553 (41 รายการ)   2552 (34 รายการ)   2551 (42 รายการ)   2550 (33 รายการ)   2549 (35 รายการ)   2548 (36 รายการ)   2547 (30 รายการ)   2546 (33 รายการ)   2545 (37 รายการ)   2544 (35 รายการ)   2543 (35 รายการ)   2542 (33 รายการ)   2541 (25 รายการ)   2540 (33 รายการ)   2539 (28 รายการ)   2538 (44 รายการ)   2537 (45 รายการ)   2536 (40 รายการ)   2535 (45 รายการ)   2534 (45 รายการ)   2532 (47 รายการ)   2531 (44 รายการ)   2530 (38 รายการ)   2529 (43 รายการ)   2528 (30 รายการ)   2527 (27 รายการ)   2526 (33 รายการ)   2525 (30 รายการ)   2524 (31 รายการ)   2523 (21 รายการ)   2522 (22 รายการ)   2521 (20 รายการ)   2520 (14 รายการ)   2519 (14 รายการ)   2518 (10 รายการ)   2517 (16 รายการ)   2516 (9 รายการ)   2515 (12 รายการ)   
ค้นหารายชื่อหนังสือส่งเข้าประกวด
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ปีที่ส่งประกวด   

รายชื่อหนังสือส่งเข้าประกวดในแต่ละปี

พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563    

การประกวดหนังสือดีเด่น

ความเป็นมาของการประกวดหนังสือดีเด่น

ในปี พ.ศ. 2515 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือชื่อย่อว่า "ยูเนสโก" ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2515 เป็น "ปีหนังสือสากล" หรือ "ปีหนังสือระหว่างชาติ" (International Book Year 1972) โดยเหตุผลที่ว่าหนังสือมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญของสังคมและบุคคล ทั้งเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติต่างๆ ยูเนสโกได้ขอความร่วมมือให้บรรดาประเทศสมาชิกร่วมฉลองปีหนังสือสากล 2515 ด้วยการจัดกิจกรรมอันเหมาะสม


ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การยูเนสโก โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thailand National Commission for Unesco) เป็นผู้ดำเนินงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อจัดงานปีหนังสือระหว่างชาติ 2515" ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือ มีโครงการดำเนินการทั้งหมด 19 โครงการ ในโครงการทั้ง 19 โครงการนี้มีอยู่ 2 โครงการคือ "โครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ" และ "โครงการประกวดหนังสือดีเด่น" ทั้งสองโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยโครงการประกวดหนังสือดีเด่น ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2515 เป็นโครงการที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยรับผิดชอบดำเนินการ และคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติได้รับช่วงดำเนินการต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน โดยช่วงแรกคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ


โครงการประกวดหนังสือดีเด่น เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองปีหนังสือสากลตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก ข้อหนึ่งคือ "รัฐบาลและองค์กรอาชีพที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันจัดหารางวัลพิเศษ เช่น รางวัลทางวรรณกรรม รางวัลเรียงความของนักเรียน รางวัลการออกแสตมป์ รางวัลหนังสือราคาถูก" เป็นต้น


วัตถุประสงค์ของการประกวดหนังสือดีเด่น
วัตถุประสงค์ของการประกวดหนังสือดีเด่น คือ เพื่อส่งเสริมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือทั้ง 5 ฝ่าย คือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้จำหน่าย และบรรณารักษ์ผู้เผยแพร่หนังสือออกสู่ผู้อ่าน ให้ผลิตงานที่ประณีต มีคุณค่าและมีสารประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่านรู้จักเลือกหาหนังสือที่มีคุณค่าและสารประโยชน์เหมาะสมมาอ่าน อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


หลักเกณฑ์ทั่วไปในการประกวดหนังสือดีเด่น

ผู้มีสิทธิ์ส่งหนังสือเข้าประกวด ได้แก่ สำนักพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำภาพประกอบ ผู้ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม ผู้จัดพิมพ์ บรรณารักษ์ ส่วนราชการ สมาคม และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือที่ส่งเข้าประกวด
 1. เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์ประพันธ์ขึ้นเอง และพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์เป็นครั้งแรก โดยมีเลข พ.ศ. ตีพิมพ์ชัดเจนในหนังสือ
 2. เป็นหนังสือที่ไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือใดๆ มาก่อน
 3. เป็นหนังสือภาษาไทยตีพิมพ์โฆษณาในประเทศไทย
 4. เป็นหนังสือที่ไม่กระทบกระเทือนต่อศีลธรรม หรือความมั่นคงของประเทศชาติ
 5. ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว
 6. หนังสือสารคดีหรือนวนิยาย เป็นของผู้ประพันธ์คนเดียว มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 ยก ขนาด 16 หน้ายก (160 หน้า) หรือขนาด 8 หน้ายก (80 หน้า) ทั้งนี้ จำนวนคำต้องไม่น้อยกว่า 60,000 คำ
 7. หนังสือกวีนิพนธ์จะเป็นเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นของผู้ประพันธ์คนเดียว รวมพิมพ์เป็นเล่ม มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 บทตามฉันทลักษณ์ไทย
 8. หนังสือรวมเรื่องสั้นเป็นของผู้ประพันธ์คนเดียว รวมพิมพ์เป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรก มีจำนวนเรื่องไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง
 9. หนังสือการ์ตูนต้องเป็นหนังสือที่ใช้ภาพชุดต่อเนื่องกัน จะเป็นการ์ตูนหรือภาพสมจริงก็ได้ เล่มหนึ่งจะมีเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องก็ได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 16 หน้า ถ้าเป็นวารสารการ์ตูนต้องเป็นวารสารที่มีการ์ตูนหรือภาพเขียน ภาพประกอบในเล่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเล่ม เป็นวารสารที่มีชื่อถาวรออกติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายเดือน รายปักษ์ หรือรายสัปดาห์ก็ได้
 10. หนังสือที่ส่งเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มหนังสือสารคดี (มิใช่ตำราเรียนหรือหนังสือเรียน หรือหนังสือที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะจะให้เป็นตำราหรือหนังสือเรียน)
  • กลุ่มหนังสือนวนิยาย
  • กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์
  • กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น
  • กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน อายุ 3-5 ปี
  • กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 6-11 ปี
   • หนังสือบันเทิงคดี
   • หนังสือสารคดี
  • กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี
   • หนังสือบันเทิงคดี
   • หนังสือสารคดี
   • หนังสือร้อยกรอง
  • กลุ่มหนังสือการ์ตูน และ/หรือ นิยายภาพ
  • กลุ่มหนังสือสวยงาม
   • หนังสือสวยงามทั่วไป
   • หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก